Szanowni Państwo!

W świetle obecnie obowiązujących zapisów prawnych FHU Falkor Jacek Zimnota nie może prowadzić zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Każdy podmiot gospodarczy winien we własnym zakresie zarejestrować się w bazie BDO celem prawidłowego obiegu kart przekazania odpadu. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą winien oddać zużyty sprzęt profesjonalnemu zbierającemu w swojej okolicy, lub też w dalszym ciągu korzystać ze strony https://zuzyteoswietlenie.pl/ po spełnieniu podanych tam założeń logistycznych.

Jednocześnie FHU Falkor Jacek Zimnota informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1688, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1893):

Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.
Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.
Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.